IHttpRequestFeature.Method Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia metodę żądania zgodnie z definicją w dokumencie RFC 7230. Na przykład "GET", "HEAD", "POST" itp.

public:
 property System::String ^ Method { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Method { get; set; }
member this.Method : string with get, set
Public Property Method As String

Wartość właściwości

String

Dotyczy