ResponseCookiesFeature Klasa

Definicja

Domyślna IResponseCookiesFeature implementacja .

public ref class ResponseCookiesFeature : Microsoft::AspNetCore::Http::Features::IResponseCookiesFeature
public class ResponseCookiesFeature : Microsoft.AspNetCore.Http.Features.IResponseCookiesFeature
type ResponseCookiesFeature = class
    interface IResponseCookiesFeature
Public Class ResponseCookiesFeature
Implements IResponseCookiesFeature
Dziedziczenie
ResponseCookiesFeature
Implementuje

Konstruktory

ResponseCookiesFeature(IFeatureCollection)

Inicjuje nowe ResponseCookiesFeature wystąpienie.

ResponseCookiesFeature(IFeatureCollection, ObjectPool<StringBuilder>)
Nieaktualne.

Inicjuje nowe ResponseCookiesFeature wystąpienie.

Właściwości

Cookies

Pobiera otokę dla nagłówka Set-Cookie odpowiedzi.

Dotyczy