HeaderDictionary.Item[String] Właściwość

Definicja

Pobierz lub ustawia skojarzoną wartość z kolekcji jako pojedynczy ciąg.

public:
 property Microsoft::Extensions::Primitives::StringValues default[System::String ^] { Microsoft::Extensions::Primitives::StringValues get(System::String ^ key); void set(System::String ^ key, Microsoft::Extensions::Primitives::StringValues value); };
public Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues this[string key] { get; set; }
member this.Item(string) : Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues with get, set
Default Public Property Item(key As String) As StringValues

Parametry

key
String

Nazwa nagłówka.

Wartość właściwości

StringValues

skojarzona wartość z kolekcji jako StringValues lub StringValues.Empty, jeśli klucz nie istnieje.

Implementuje

Dotyczy