IHeaderDictionary.Location Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nagłówek HTTP lokalizacji.

public virtual Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues Location { get; set; }
member this.Location : Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues with get, set
Public Overridable Property Location As StringValues

Wartość właściwości

StringValues

Dotyczy