QueryCollection.Enumerator Struktura

Definicja

Wylicza QueryCollection .

public: value class QueryCollection::Enumerator : System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Collections::Generic::KeyValuePair<System::String ^, Microsoft::Extensions::Primitives::StringValues>>
public struct QueryCollection.Enumerator : System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Collections.Generic.KeyValuePair<string,Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues>>
type QueryCollection.Enumerator = struct
    interface IEnumerator<KeyValuePair<string, StringValues>>
    interface IEnumerator
    interface IDisposable
Public Structure QueryCollection.Enumerator
Implements IEnumerator(Of KeyValuePair(Of String, StringValues))
Dziedziczenie
QueryCollection.Enumerator
Implementuje

Właściwości

Current

Pobiera element w bieżącej pozycji modułu wyliczania.

Metody

Dispose()

Performs application-defined tasks associated with freeing, releasing, or resetting unmanaged resources.

MoveNext()

Przekieruje moduł wyliczający do następnego elementu HeaderDictionary elementu .

Jawne implementacje interfejsu

IEnumerator.Current
IEnumerator.Reset()

Dotyczy