CertificateForwardingMiddleware.Invoke(HttpContext) Metoda

Definicja

Wyszukuje obecność nagłówka w żądaniu, jeśli zostanie znaleziony, konwertuje ten nagłówek na wartość CertificateHeader ClientCertificate ustawioną dla połączenia.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ Invoke(Microsoft::AspNetCore::Http::HttpContext ^ httpContext);
public System.Threading.Tasks.Task Invoke (Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext httpContext);
member this.Invoke : Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function Invoke (httpContext As HttpContext) As Task

Parametry

httpContext
HttpContext

Element HttpContext.

Zwraca

Task

Klasa Task.

Dotyczy