ClaimsIdentityOptions.RoleClaimType Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ClaimType używane dla roli oświadczenia. Wartość domyślna to Role .

public:
 property System::String ^ RoleClaimType { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string RoleClaimType { get; set; }
member this.RoleClaimType : string with get, set
Public Property RoleClaimType As String

Wartość właściwości

String

Uwagi

Wartość domyślna to Role .

Dotyczy