DataProtectorTokenProvider<TUser>.CanGenerateTwoFactorTokenAsync(UserManager<TUser>, TUser) Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy token wygenerowany przez to wystąpienie może być używany jako token uwierzytelniania Boolean dwuskładnikowego jako operacja asynchroniczna.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task<bool> ^ CanGenerateTwoFactorTokenAsync(Microsoft::AspNetCore::Identity::UserManager<TUser> ^ manager, TUser user);
public virtual System.Threading.Tasks.Task<bool> CanGenerateTwoFactorTokenAsync (Microsoft.AspNetCore.Identity.UserManager<TUser> manager, TUser user);
abstract member CanGenerateTwoFactorTokenAsync : Microsoft.AspNetCore.Identity.UserManager<'User (requires 'User : null)> * 'User -> System.Threading.Tasks.Task<bool>
override this.CanGenerateTwoFactorTokenAsync : Microsoft.AspNetCore.Identity.UserManager<'User (requires 'User : null)> * 'User -> System.Threading.Tasks.Task<bool>
Public Overridable Function CanGenerateTwoFactorTokenAsync (manager As UserManager(Of TUser), user As TUser) As Task(Of Boolean)

Parametry

manager
UserManager<TUser>

Do UserManager<TUser> pobierania właściwości użytkownika.

user
TUser

Token TUser został wygenerowany dla.

Zwraca

Task<Boolean>

Element reprezentujący wynik zapytania asynchronicznego zawierającego wartość true, jeśli token wygenerowany przez to wystąpienie może być używany jako token uwierzytelniania Task<TResult> dwuskładnikowego, a w przeciwnym razie wartość false.

Implementuje

Uwagi

Ta metoda zawsze zwraca wartość false dla wystąpień klasy DataProtectorTokenProvider<TUser> .

Dotyczy