IdentityResult Klasa

Definicja

Reprezentuje wynik operacji tożsamości.

public ref class IdentityResult
public class IdentityResult
type IdentityResult = class
Public Class IdentityResult
Dziedziczenie
IdentityResult

Konstruktory

IdentityResult()

Właściwości

Errors

Wystąpienie IEnumerable<T> zawierające IdentityError błędy, które wystąpiły podczas operacji tożsamości.

Succeeded

Flaga wskazująca, czy operacja zakończyła się pomyślnie, czy nie.

Success

Zwraca IdentityResult operację wskazującą pomyślną operację tożsamości.

Metody

Failed(IdentityError[])

Tworzy IdentityResult operację wskazującą nieudaną operację tożsamości z listą errors , jeśli ma to zastosowanie.

ToString()

Konwertuje wartość bieżącego obiektu IdentityResult na równoważną reprezentację ciągu.

Dotyczy