IRoleStore<TRole>.DeleteAsync(TRole, CancellationToken) Metoda

Definicja

Usuwa rolę z magazynu jako operację asynchroniczną.

public:
 System::Threading::Tasks::Task<Microsoft::AspNetCore::Identity::IdentityResult ^> ^ DeleteAsync(TRole role, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult> DeleteAsync (TRole role, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member DeleteAsync : 'Role * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult>
Public Function DeleteAsync (role As TRole, cancellationToken As CancellationToken) As Task(Of IdentityResult)

Parametry

role
TRole

Rola do usunięcia ze sklepu.

cancellationToken
CancellationToken

Używany CancellationToken do propagowania powiadomień o anulowaniu operacji.

Zwraca

Task<IdentityResult>

Wartość Task<TResult> reprezentująca IdentityResult wartość zapytania asynchronicznego.

Dotyczy