IUserEmailStore<TUser>.GetEmailAsync(TUser, CancellationToken) Metoda

Definicja

Pobiera adres e-mail dla określonego user .

public:
 System::Threading::Tasks::Task<System::String ^> ^ GetEmailAsync(TUser user, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task<string> GetEmailAsync (TUser user, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member GetEmailAsync : 'User * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<string>
Public Function GetEmailAsync (user As TUser, cancellationToken As CancellationToken) As Task(Of String)

Parametry

user
TUser

Użytkownik, którego adres e-mail powinien zostać zwrócony.

cancellationToken
CancellationToken

Używany CancellationToken do propagowania powiadomień o anulowaniu operacji.

Zwraca

Task<String>

Obiekt zadania zawierający wyniki operacji asynchronicznej, adres e-mail dla określonego user .

Dotyczy