RoleManager<TRole>.ErrorDescriber Właściwość

Definicja

Pobiera wartość IdentityErrorDescriber używaną do obsługi komunikatów o błędach dostawcy.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Identity::IdentityErrorDescriber ^ ErrorDescriber { Microsoft::AspNetCore::Identity::IdentityErrorDescriber ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Identity::IdentityErrorDescriber ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityErrorDescriber ErrorDescriber { get; set; }
member this.ErrorDescriber : Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityErrorDescriber with get, set
Public Property ErrorDescriber As IdentityErrorDescriber

Wartość właściwości

IdentityErrorDescriber

Używany IdentityErrorDescriber do obsługi komunikatów o błędach.

Dotyczy