UserStoreBase<TUser,TKey,TUserClaim,TUserLogin,TUserToken>.ConvertIdFromString(String) Metoda

Definicja

Konwertuje podany id obiekt na silnie typowany obiekt klucza.

public:
 virtual TKey ConvertIdFromString(System::String ^ id);
public virtual TKey ConvertIdFromString (string id);
abstract member ConvertIdFromString : string -> 'Key
override this.ConvertIdFromString : string -> 'Key
Public Overridable Function ConvertIdFromString (id As String) As TKey

Parametry

id
String

Identyfikator, który ma zostać przekonwertowany.

Zwraca

TKey

Wystąpienie klasy TKey reprezentujące dostarczony element id .

Dotyczy