ActionDescriptor.AttributeRouteInfo Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość AttributeRouteInfo.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Mvc::Routing::AttributeRouteInfo ^ AttributeRouteInfo { Microsoft::AspNetCore::Mvc::Routing::AttributeRouteInfo ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Routing::AttributeRouteInfo ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.Routing.AttributeRouteInfo AttributeRouteInfo { get; set; }
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.Routing.AttributeRouteInfo? AttributeRouteInfo { get; set; }
member this.AttributeRouteInfo : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Routing.AttributeRouteInfo with get, set
Public Property AttributeRouteInfo As AttributeRouteInfo

Wartość właściwości

AttributeRouteInfo

Dotyczy