ActionDescriptor.EndpointMetadata Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia metadane punktu końcowego dla tej akcji. Ten interfejs API jest przeznaczony dla infrastruktury i nie powinien być używany przez kod aplikacji.

public:
 property System::Collections::Generic::IList<System::Object ^> ^ EndpointMetadata { System::Collections::Generic::IList<System::Object ^> ^ get(); void set(System::Collections::Generic::IList<System::Object ^> ^ value); };
public System.Collections.Generic.IList<object> EndpointMetadata { get; set; }
member this.EndpointMetadata : System.Collections.Generic.IList<obj> with get, set
Public Property EndpointMetadata As IList(Of Object)

Wartość właściwości

IList<Object>

Dotyczy