ActionDescriptorExtensions.SetProperty<T>(ActionDescriptor, T) Metoda

Definicja

Ustawia wartość właściwości w Properties kolekcji przy użyciu podanej wartości T jako klucza.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void SetProperty(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Abstractions::ActionDescriptor ^ actionDescriptor, T value);
public static void SetProperty<T> (this Microsoft.AspNetCore.Mvc.Abstractions.ActionDescriptor actionDescriptor, T value);
static member SetProperty : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Abstractions.ActionDescriptor * 'T -> unit
<Extension()>
Public Sub SetProperty(Of T) (actionDescriptor As ActionDescriptor, value As T)

Parametry typu

T

Typ właściwości.

Parametry

actionDescriptor
ActionDescriptor

Deskryptor akcji.

value
T

Wartość właściwości.

Dotyczy