ActionResult Klasa

Definicja

Domyślna IActionResult implementacja .

public ref class ActionResult abstract : Microsoft::AspNetCore::Mvc::IActionResult
public abstract class ActionResult : Microsoft.AspNetCore.Mvc.IActionResult
type ActionResult = class
    interface IActionResult
Public MustInherit Class ActionResult
Implements IActionResult
Dziedziczenie
ActionResult
Pochodne
Implementuje

Konstruktory

ActionResult()

Metody

ExecuteResult(ActionContext)

Wykonuje operację wyniku metody akcji synchronicznie. Ta metoda jest wywoływana przez MVC w celu przetwarzania wyniku metody akcji.

ExecuteResultAsync(ActionContext)

Asynchronicznie wykonuje wynikową operację metody akcji. Ta metoda jest wywoływana przez MVC w celu przetwarzania wyniku metody akcji. Domyślna implementacja tej metody wywołuje ExecuteResult(ActionContext) metodę i zwraca ukończone zadanie.

Dotyczy