ApiParameterDescription.RouteInfo Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ApiParameterRouteInfo .

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Mvc::ApiExplorer::ApiParameterRouteInfo ^ RouteInfo { Microsoft::AspNetCore::Mvc::ApiExplorer::ApiParameterRouteInfo ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ApiExplorer::ApiParameterRouteInfo ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApiExplorer.ApiParameterRouteInfo RouteInfo { get; set; }
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApiExplorer.ApiParameterRouteInfo? RouteInfo { get; set; }
member this.RouteInfo : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApiExplorer.ApiParameterRouteInfo with get, set
Public Property RouteInfo As ApiParameterRouteInfo

Wartość właściwości

ApiParameterRouteInfo

Dotyczy