AfterExceptionFilterOnExceptionEventData Klasa

Definicja

Element EventData , który występuje po OnException(ExceptionContext) .

public ref class AfterExceptionFilterOnExceptionEventData sealed : Microsoft::AspNetCore::Mvc::Diagnostics::EventData
public sealed class AfterExceptionFilterOnExceptionEventData : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Diagnostics.EventData
type AfterExceptionFilterOnExceptionEventData = class
    inherit EventData
Public NotInheritable Class AfterExceptionFilterOnExceptionEventData
Inherits EventData
Dziedziczenie
AfterExceptionFilterOnExceptionEventData

Konstruktory

AfterExceptionFilterOnExceptionEventData(ActionDescriptor, ExceptionContext, IFilterMetadata)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy AfterExceptionFilterOnExceptionEventData.

Pola

EventName

Nazwa zdarzenia.

EventNamespace

Przestrzeń nazw zdarzenia.

(Odziedziczone po EventData)

Właściwości

ActionDescriptor

Akcja.

Count

Liczba zdarzeń.

(Odziedziczone po EventData)
ExceptionContext

Kontekst wyjątku.

Filter

Filtr wyjątku, który został uruchomiono.

Item[Int32] (Odziedziczone po EventData)

Jawne implementacje interfejsu

IEnumerable.GetEnumerator() (Odziedziczone po EventData)
IEnumerable<KeyValuePair<String,Object>>.GetEnumerator() (Odziedziczone po EventData)
IReadOnlyCollection<KeyValuePair<String,Object>>.Count (Odziedziczone po EventData)
IReadOnlyList<KeyValuePair<String,Object>>.Item[Int32] (Odziedziczone po EventData)

Dotyczy