BeforeActionFilterOnActionExecutionEventData Klasa

Definicja

Element EventData , który występuje przed IActionFilter wykonaniem.

public ref class BeforeActionFilterOnActionExecutionEventData sealed : Microsoft::AspNetCore::Mvc::Diagnostics::EventData
public sealed class BeforeActionFilterOnActionExecutionEventData : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Diagnostics.EventData
type BeforeActionFilterOnActionExecutionEventData = class
    inherit EventData
Public NotInheritable Class BeforeActionFilterOnActionExecutionEventData
Inherits EventData
Dziedziczenie
BeforeActionFilterOnActionExecutionEventData

Konstruktory

BeforeActionFilterOnActionExecutionEventData(ActionDescriptor, ActionExecutingContext, IFilterMetadata)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy BeforeActionFilterOnActionExecutionEventData.

Pola

EventName

Nazwa zdarzenia.

EventNamespace

Przestrzeń nazw zdarzenia.

(Odziedziczone po EventData)

Właściwości

ActionDescriptor

Akcja, która zostanie uruchomione.

ActionExecutingContext

Kontekst akcji.

Count

Liczba zdarzeń.

(Odziedziczone po EventData)
Filter

Filtr akcji, który zostanie uruchomiony.

Item[Int32] (Odziedziczone po EventData)

Jawne implementacje interfejsu

IEnumerable.GetEnumerator() (Odziedziczone po EventData)
IEnumerable<KeyValuePair<String,Object>>.GetEnumerator() (Odziedziczone po EventData)
IReadOnlyCollection<KeyValuePair<String,Object>>.Count (Odziedziczone po EventData)
IReadOnlyList<KeyValuePair<String,Object>>.Item[Int32] (Odziedziczone po EventData)

Dotyczy