FileResult.FileDownloadName Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę pliku, który będzie używany w nagłówku Content-Disposition odpowiedzi.

public:
 property System::String ^ FileDownloadName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string FileDownloadName { get; set; }
member this.FileDownloadName : string with get, set
Public Property FileDownloadName As String

Wartość właściwości

String

Dotyczy