FileResult Klasa

Definicja

Reprezentuje element ActionResult , który po wykonaniu zapisze plik jako odpowiedź.

public ref class FileResult abstract : Microsoft::AspNetCore::Mvc::ActionResult
public abstract class FileResult : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionResult
type FileResult = class
    inherit ActionResult
Public MustInherit Class FileResult
Inherits ActionResult
Dziedziczenie
FileResult
Pochodne

Konstruktory

FileResult(String)

Tworzy nowe wystąpienie FileResult z dostarczonym . contentType

Właściwości

ContentType

Pobiera nagłówek Content-Type odpowiedzi.

EnableRangeProcessing

Pobiera lub ustawia wartość, która umożliwia przetwarzanie zakresu dla FileResult .

EntityTag

Pobiera lub ustawia etag skojarzony z FileResult .

FileDownloadName

Pobiera nazwę pliku, który będzie używany w nagłówku Content-Disposition odpowiedzi.

LastModified

Pobiera lub ustawia ostatnio zmodyfikowane informacje skojarzone z FileResult .

Metody

ExecuteResult(ActionContext)

Wykonuje operację wyniku metody akcji synchronicznie. Ta metoda jest wywoływana przez MVC w celu przetwarzania wyniku metody akcji.

(Odziedziczone po ActionResult)
ExecuteResultAsync(ActionContext)

Asynchronicznie wykonuje wynikową operację metody akcji. Ta metoda jest wywoływana przez MVC w celu przetwarzania wyniku metody akcji. Domyślna implementacja tej metody wywołuje ExecuteResult(ActionContext) metodę i zwraca ukończone zadanie.

(Odziedziczone po ActionResult)

Dotyczy