ActionFilterAttribute.OnActionExecuting(ActionExecutingContext) Metoda

Definicja

Wywoływana przed wykonaniem akcji, po zakończeniu wiązania modelu.

public:
 virtual void OnActionExecuting(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::ActionExecutingContext ^ context);
public virtual void OnActionExecuting (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ActionExecutingContext context);
abstract member OnActionExecuting : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ActionExecutingContext -> unit
override this.OnActionExecuting : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ActionExecutingContext -> unit
Public Overridable Sub OnActionExecuting (context As ActionExecutingContext)

Parametry

Implementuje

Dotyczy