NewtonsoftJsonInputFormatter.ExceptionPolicy Właściwość

Definicja

Pobiera flagę , aby wskazać, czy powiązanie modelu treści powinno obsługiwać wszystkie wyjątki. Jeśli wyjątek jest obsługiwany, element binder modelu treści konwertuje wyjątek na błędy stanu modelu, w innym przypadku wyjątek może zostać rozpropagowany.

public:
 virtual property Microsoft::AspNetCore::Mvc::Formatters::InputFormatterExceptionPolicy ExceptionPolicy { Microsoft::AspNetCore::Mvc::Formatters::InputFormatterExceptionPolicy get(); };
public virtual Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.InputFormatterExceptionPolicy ExceptionPolicy { get; }
member this.ExceptionPolicy : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.InputFormatterExceptionPolicy
Public Overridable ReadOnly Property ExceptionPolicy As InputFormatterExceptionPolicy

Wartość właściwości

InputFormatterExceptionPolicy

Implementuje

Dotyczy