WrapperProviderContext.DeclaredType Właściwość

Definicja

Zadeklarowany typ, który może być opakowany/niezapakowany przez inny typ podczas serializacji lub deserializacji.

public:
 property Type ^ DeclaredType { Type ^ get(); };
public Type DeclaredType { get; }
member this.DeclaredType : Type
Public ReadOnly Property DeclaredType As Type

Wartość właściwości

Type

Dotyczy