IValueProviderFactory.CreateValueProviderAsync(ValueProviderFactoryContext) Metoda

Definicja

Tworzy wartość IValueProvider z wartościami z bieżącego żądania i dodaje ją do ValueProviders listy.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ CreateValueProviderAsync(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ValueProviderFactoryContext ^ context);
public System.Threading.Tasks.Task CreateValueProviderAsync (Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ValueProviderFactoryContext context);
abstract member CreateValueProviderAsync : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ValueProviderFactoryContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function CreateValueProviderAsync (context As ValueProviderFactoryContext) As Task

Parametry

Zwraca

Task

Element Task , który po zakończeniu spowoduje dodanie wystąpienia do IValueProvider ValueProviders listy, jeśli ma to zastosowanie.

Dotyczy