ModelStateDictionary.PrefixEnumerable Struktura

Definicja

Wylicza w celu ModelStateDictionary zapewnienia wpisów, które zaczynają się od określonego prefiksu.

public: value class ModelStateDictionary::PrefixEnumerable : System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Collections::Generic::KeyValuePair<System::String ^, Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ModelStateEntry ^>>
public struct ModelStateDictionary.PrefixEnumerable : System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<string,Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelStateEntry>>
type ModelStateDictionary.PrefixEnumerable = struct
    interface seq<KeyValuePair<string, ModelStateEntry>>
    interface IEnumerable
Public Structure ModelStateDictionary.PrefixEnumerable
Implements IEnumerable(Of KeyValuePair(Of String, ModelStateEntry))
Dziedziczenie
ModelStateDictionary.PrefixEnumerable
Implementuje

Konstruktory

ModelStateDictionary.PrefixEnumerable(ModelStateDictionary, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ModelStateDictionary.PrefixEnumerable.

Metody

GetEnumerator()

Returns an enumerator that iterates through the collection.

Jawne implementacje interfejsu

IEnumerable.GetEnumerator()
IEnumerable<KeyValuePair<String,ModelStateEntry>>.GetEnumerator()

Dotyczy