PageBase.RedirectToActionPreserveMethod(String, String, Object, String) Metoda

Definicja

Przekierowuje ( Status307TemporaryRedirect ) do określonej akcji z ustawioną na wartość false i ustawioną na wartość true przy użyciu Permanent określonych wartości , , i PreserveMethod actionName controllerName routeValues fragment .

public virtual Microsoft.AspNetCore.Mvc.RedirectToActionResult RedirectToActionPreserveMethod (string actionName = default, string controllerName = default, object routeValues = default, string fragment = default);
public virtual Microsoft.AspNetCore.Mvc.RedirectToActionResult RedirectToActionPreserveMethod (string? actionName = default, string? controllerName = default, object? routeValues = default, string? fragment = default);
abstract member RedirectToActionPreserveMethod : string * string * obj * string -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.RedirectToActionResult
override this.RedirectToActionPreserveMethod : string * string * obj * string -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.RedirectToActionResult
Public Overridable Function RedirectToActionPreserveMethod (Optional actionName As String = Nothing, Optional controllerName As String = Nothing, Optional routeValues As Object = Nothing, Optional fragment As String = Nothing) As RedirectToActionResult

Parametry

actionName
String

Nazwa akcji.

controllerName
String

Nazwa kontrolera.

routeValues
Object

Dane trasy, które mają być wykorzystywane do generowania adresu URL.

fragment
String

Fragment do dodania do adresu URL.

Zwraca

RedirectToActionResult

Utworzony RedirectToActionResult dla odpowiedzi.

Dotyczy