Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages Przestrzeń nazw

Zapewnia typy wymagane do obsługi środowiska uruchomieniowego dla Razor Pages.

Klasy

CompiledPageActionDescriptor

A PageActionDescriptor dla skompilowanej strony Razor.

NonHandlerAttribute

Określa, że metoda docelowa nie jest metodą procedury obsługi strony.

Page

Klasa bazowa dla strony Razor.

PageActionDescriptor

Opisuje akcję strony.

PageBase

Klasa bazowa dla strony Razor.

PageContext

Kontekst skojarzony z bieżącym żądaniem dla strony Razor.

PageContextAttribute

Określa, że podczas tworzenia wystąpienia modelu należy ustawić właściwość modelu strony Razor na PageContext bieżącą. Właściwość musi mieć publiczną metodę zestawu.

PageModel

Klasa abstrakcyjna reprezentująca stronę

PageResult

Element, ActionResult który renderuje stronę Razor.

RazorPagesOptions

Zapewnia konfigurację Razor Pages.

Interfejsy

IPageActivatorProvider

Dostarcza metody do tworzenia strony Razor.

IPageFactoryProvider

Zapewnia metody tworzenia i usuwania stron Razor.

IPageModelActivatorProvider

Dostarcza metody tworzenia modelu strony Razor.

IPageModelFactoryProvider

Udostępnia metody tworzenia i usuwania modeli stron Razor.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat Razor Pages, zobacz Razor Pages.