IHtmlHelper.PartialAsync(String, Object, ViewDataDictionary) Metoda

Definicja

Zwraca znaczniki HTML dla określonego widoku częściowego.

public:
 System::Threading::Tasks::Task<Microsoft::AspNetCore::Html::IHtmlContent ^> ^ PartialAsync(System::String ^ partialViewName, System::Object ^ model, Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewFeatures::ViewDataDictionary ^ viewData);
public System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent> PartialAsync (string partialViewName, object model, Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewDataDictionary viewData);
abstract member PartialAsync : string * obj * Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewDataDictionary -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent>
Public Function PartialAsync (partialViewName As String, model As Object, viewData As ViewDataDictionary) As Task(Of IHtmlContent)

Parametry

partialViewName
String

Nazwa widoku częściowego używanego do tworzenia znaczników HTML. Nie może mieć wartości null.

model
Object

Model do przekazania do widoku częściowego.

viewData
ViewDataDictionary

Do ViewDataDictionary przekazania do widoku częściowego.

Zwraca

Task<IHtmlContent>

Wartość Task , która po zakończeniu zwraca nowe wystąpienie zawierające utworzony kod IHtmlContent HTML.

Dotyczy