ViewContext.TempData Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ITempDataDictionary wystąpienie.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewFeatures::ITempDataDictionary ^ TempData { Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewFeatures::ITempDataDictionary ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewFeatures::ITempDataDictionary ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ITempDataDictionary TempData { get; set; }
member this.TempData : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ITempDataDictionary with get, set
Public Property TempData As ITempDataDictionary

Wartość właściwości

ITempDataDictionary

Dotyczy