ViewContext.ValidationMessageElement Właściwość

Definicja

Nazwa elementu używana do opakowywania komunikatu najwyższego poziomu wygenerowanego przez element ValidationMessage(String, String, Object, String) i innych przeciążeń.

public:
 property System::String ^ ValidationMessageElement { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ValidationMessageElement { get; set; }
member this.ValidationMessageElement : string with get, set
Public Property ValidationMessageElement As String

Wartość właściwości

String

Dotyczy