AttributeRouteInfo.Template Właściwość

Definicja

Szablon trasy. Może to być null , jeśli akcja nie ma tras atrybutów.

public:
 property System::String ^ Template { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Template { get; set; }
public string? Template { get; set; }
member this.Template : string with get, set
Public Property Template As String

Wartość właściwości

String

Dotyczy