AttributeRouteInfo Klasa

Definicja

Reprezentuje informacje o routingu dla akcji, która jest atrybutem kierowanym.

public ref class AttributeRouteInfo
public class AttributeRouteInfo
type AttributeRouteInfo = class
Public Class AttributeRouteInfo
Dziedziczenie
AttributeRouteInfo

Konstruktory

AttributeRouteInfo()

Właściwości

Name

Pobiera nazwę trasy skojarzonej z daną akcją. Tej właściwości można użyć do wygenerowania linku, odwołując się do trasy według nazwy zamiast próby dopasowania trasy według podanych danych trasy.

Order

Pobiera kolejność trasy skojarzonej z daną akcją. Ta właściwość określa kolejność wykonywania tras. Trasy o niższej wartości zamówienia są najpierw sprawdzane. Jeśli trasa nie określa wartości, otrzymuje domyślną kolejność 0.

SuppressLinkGeneration

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy wpis trasy skojarzony z tym modelem uczestniczy w generowaniu linków.

SuppressPathMatching

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy wpis trasy skojarzony z tym modelem uczestniczy w dopasowywaniu ścieżki (routing przychodzący).

Template

Szablon trasy. Może to być null , jeśli akcja nie ma tras atrybutów.

Dotyczy