AnchorTagHelper.Controller Właściwość

Definicja

Nazwa kontrolera.

public:
 property System::String ^ Controller { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.HtmlAttributeName("asp-controller")]
public string Controller { get; set; }
[<Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.HtmlAttributeName("asp-controller")>]
member this.Controller : string with get, set
Public Property Controller As String

Wartość właściwości

String
Atrybuty

Uwagi

Musi mieć wartość null, Route jeśli wartość lub nie ma wartości Page null.

Dotyczy