AnchorTagHelper.Page Właściwość

Definicja

Nazwa strony.

public:
 property System::String ^ Page { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.HtmlAttributeName("asp-page")]
public string Page { get; set; }
[<Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.HtmlAttributeName("asp-page")>]
member this.Page : string with get, set
Public Property Page As String

Wartość właściwości

String
Atrybuty

Uwagi

Musi mieć wartość null, Route jeśli wartość lub jest Action Controller wartościąniezerową.

Dotyczy