AnchorTagHelper.Process(TagHelperContext, TagHelperOutput) Metoda

Definicja

Synchronicznie wykonuje polecenie przy TagHelper użyciu danych context i output .

public:
 override void Process(Microsoft::AspNetCore::Razor::TagHelpers::TagHelperContext ^ context, Microsoft::AspNetCore::Razor::TagHelpers::TagHelperOutput ^ output);
public override void Process (Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperContext context, Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperOutput output);
override this.Process : Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperContext * Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperOutput -> unit
Public Overrides Sub Process (context As TagHelperContext, output As TagHelperOutput)

Parametry

context
TagHelperContext

Zawiera informacje skojarzone z bieżącym tagiem HTML.

output
TagHelperOutput

Stanowy element HTML używany do generowania tagu HTML.

Wyjątki

Zgłaszany, jeśli podano atrybut href i , , , , , lub nie mają wartości null lub jeśli użytkownik podał Action atrybuty Controller Fragment Host Protocol Route asp-route-*. Zgłaszany również, Route jeśli i jeden lub oba z i mają wartości inne niż Action Controller null.

Uwagi

Nie robi nic, jeśli użytkownik udostępnia atrybut href.

Dotyczy