AnchorTagHelper.Route Właściwość

Definicja

Nazwa trasy.

public:
 property System::String ^ Route { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.HtmlAttributeName("asp-route")]
public string Route { get; set; }
[<Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.HtmlAttributeName("asp-route")>]
member this.Route : string with get, set
Public Property Route As String

Wartość właściwości

String
Atrybuty

Uwagi

Musi mieć wartość null, jeśli jedno z Action wartości , lub ma wartość Controller Area Page niezerową.

Dotyczy