InputTagHelper.Generator Właściwość

Definicja

Pobiera IHtmlGenerator dane używane do generowania InputTagHelper danych wyjściowych.

protected:
 property Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewFeatures::IHtmlGenerator ^ Generator { Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewFeatures::IHtmlGenerator ^ get(); };
protected Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.IHtmlGenerator Generator { get; }
member this.Generator : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.IHtmlGenerator
Protected ReadOnly Property Generator As IHtmlGenerator

Wartość właściwości

IHtmlGenerator

Dotyczy