ViewComponentDescriptor.FullName Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia pełną nazwę.

public:
 property System::String ^ FullName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string FullName { get; set; }
member this.FullName : string with get, set
Public Property FullName As String

Wartość właściwości

String

Uwagi

Pełna nazwa jest domyślnie domyślną pełną przestrzenią nazw klasy składnika widoku, dołączaną do nazwy klasy ze znakiem "." jako separatorem. Jeśli klasa składnika widoku używa elementu ViewComponent jako sufiksu, sufiks zostanie pominięty w sufiksie FullName .

Nazwa klasy: Contoso.Products.LoginViewComponent View Component FullName: Contoso.Products.Login
Nazwa klasy: Contoso.Blog.Tags View Component FullName: Contoso.Blog.Tags

Jeśli Name wartość jest używana do ustawienia nazwy, zostanie ona użyta jako FullName .

[ViewComponent(Name = "Contoso.Forum.UsersOnline")] klasa publiczna OnlineUsersViewComponent { } View Component FullName: Contoso.Forum.UsersOnline

Dotyczy