TempDataSerializer.Serialize(IDictionary<String,Object>) Metoda

Definicja

Serializuje zawartość ITempDataDictionary .

public:
 abstract cli::array <System::Byte> ^ Serialize(System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::Object ^> ^ values);
public abstract byte[] Serialize (System.Collections.Generic.IDictionary<string,object> values);
abstract member Serialize : System.Collections.Generic.IDictionary<string, obj> -> byte[]
Public MustOverride Function Serialize (values As IDictionary(Of String, Object)) As Byte()

Parametry

values
IDictionary<String,Object>

Zawartość pliku ITempDataDictionary .

Zwraca

Byte[]

Serializowane bajty.

Dotyczy