ViewResult.Model Właściwość

Definicja

Pobiera model danych widoku.

public:
 property System::Object ^ Model { System::Object ^ get(); };
public object Model { get; }
public object? Model { get; }
member this.Model : obj
Public ReadOnly Property Model As Object

Wartość właściwości

Object

Dotyczy