EditorHints Wyliczenie

Definicja

Przestroga

This class is obsolete and will be removed in a future version.

Ta klasa jest przestarzała i zostanie usunięta w przyszłej wersji.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class EditorHints
[System.Flags]
public enum EditorHints
[System.Flags]
[System.Obsolete("This class is obsolete and will be removed in a future version.")]
public enum EditorHints
[<System.Flags>]
type EditorHints = 
[<System.Flags>]
[<System.Obsolete("This class is obsolete and will be removed in a future version.")>]
type EditorHints = 
Public Enum EditorHints
Dziedziczenie
EditorHints
Atrybuty

Pola

None 0

Należy użyć domyślnego zachowania edytora znaczników dla uzupełniania instrukcji. Edytory mogą zawsze używać zachowania domyślnego, nawet jeśli zakres jest oznaczony przy użyciu innego elementu ukończenia.

VirtualPath 1

Wskazuje, że ukończenie ścieżki wirtualnej dla tego zakresu ma być używane, jeśli edytor obsługuje tę funkcję. Edytory nie muszą obsługiwać tego trybu uzupełniania i będą używać zachowania domyślnego ( EditorHints.None ), jeśli ich nie obsługują.

Dotyczy