IRazorSourceChecksumMetadata.ChecksumAlgorithm Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę algorytmu używanego do tworzenia tej sumy kontrolnej.

public:
 property System::String ^ ChecksumAlgorithm { System::String ^ get(); };
public string ChecksumAlgorithm { get; }
member this.ChecksumAlgorithm : string
Public ReadOnly Property ChecksumAlgorithm As String

Wartość właściwości

String

Dotyczy