BoundAttributeDescriptor.IndexerTypeName Właściwość

Definicja

public:  property System::String ^ IndexerTypeName {  public:
System::String ^ get(); protected:
 void set(System::String ^ value); };
public string IndexerTypeName { get; protected set; }
member this.IndexerTypeName : string with get, set
Public Property IndexerTypeName As String

Wartość właściwości

String

Dotyczy