IntermediateNodePassBase.DefaultFeatureOrder Pole

Definicja

Domyślna implementacja plików IRazorEngineFeature uruchamianych w obiekcie IRazorEnginePhase użyje tej wartości dla jej właściwości Order.

public: static initonly int DefaultFeatureOrder;
public static readonly int DefaultFeatureOrder;
 staticval mutable DefaultFeatureOrder : int
Public Shared ReadOnly DefaultFeatureOrder As Integer 

Wartość pola

Int32

Uwagi

Ta wartość jest wybierana w taki sposób, aby domyślna implementacja była uruchamiana po innych implementacjach IRazorEngineFeature niestandardowych dla określonego . IRazorEnginePhase

Dotyczy