RazorCodeGenerationOptionsBuilder.IndentWithTabs Właściwość

Definicja

public:
 abstract property bool IndentWithTabs { bool get(); void set(bool value); };
public abstract bool IndentWithTabs { get; set; }
member this.IndentWithTabs : bool with get, set
Public MustOverride Property IndentWithTabs As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Dotyczy