RazorCodeGenerationOptionsBuilder.SupportLocalizedComponentNames Właściwość

Definicja

public virtual bool SupportLocalizedComponentNames { get; set; }
member this.SupportLocalizedComponentNames : bool with get, set
Public Overridable Property SupportLocalizedComponentNames As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Dotyczy