RazorParserOptions.ParseLeadingDirectives Właściwość

Definicja

Pobiera wartość, która wskazuje, czy parser będzie analizować tylko wiodące dyrektywy. W przypadku wartości true parser zostanie zatrzymany przy pierwszej zawartości HTML lub bloku kodu C#. W przypadku fałszu cały dokument jest analizowany.

public:
 abstract property bool ParseLeadingDirectives { bool get(); };
public abstract bool ParseLeadingDirectives { get; }
member this.ParseLeadingDirectives : bool
Public MustOverride ReadOnly Property ParseLeadingDirectives As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Uwagi

Obecnie ustawienie tej opcji na wartość true spowoduje, że analizowany będzie tylko pierwszy wiersz dyrektyw. W przyszłej wersji można zaktualizować tę wersję, aby zawierała całą wiodącą zawartość dyrektywy.

Dotyczy