RazorProjectItem.PhysicalPath Właściwość

Definicja

Bezwzględna ścieżka fizyczna (system plików) do pliku, w tym nazwa pliku.

public:
 abstract property System::String ^ PhysicalPath { System::String ^ get(); };
public abstract string PhysicalPath { get; }
member this.PhysicalPath : string
Public MustOverride ReadOnly Property PhysicalPath As String

Wartość właściwości

String

Dotyczy